System Instrumentów Metodycznych

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją rejestracji na kurs jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rejestracji na kurs w ramach projektu Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego

Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcą Państwa danych będzie partner projektu - Związek Harcerstwa Polskiego.

Podanie danych jest konieczne dla przeprowadzenia rejestracji na kurs. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w kursie.

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte w terminie tygodnia od zakończenia modułu. W przypadku dochodzenia roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż okres przedawnienia tychże.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl

Informujemy ponadto, że dane osób zakwalifikowanych na kurs - uczestników projektu przetwarzane będą przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, którą jest Ministerstwo właściwe do spraw rozwoju regionalnego. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekazane zostaną uczestnikom przed rozpoczęciem udziału w projekcie.